Przedszkole Nr 291
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 291 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Kompetencje

Kompetencje

  Drukuj
 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w  przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.

Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć.
1. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.
2. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
3. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
4. Nauczycielka opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
5. Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
6. W razie nieszczęśliwego wypadku obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura.
7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
8. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie, w tym podawanie lekarstw, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego (wrzesień).
9. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, przepisów ruchu drogowego.
10. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu.
11. Na każdy oddział przysługują 2 etaty nauczyciela, natomiast  etat woźnej oraz pomocy nauczyciela przyznawane są zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacji na dany rok szkolny.
12. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej, jej skuteczności w miarę możliwości przyjmuje się zasadę, iż nauczycielka (co najmniej jedna) prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
13. W oddziałach 3 – 4-latków, gdy liczba 3-latków przekracza 10 osób przysługuje jeden etat pomocy nauczycielki i jeden etat woźnej oddziałowej.
14. Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje dyrektor przedszkola.
15. Przedszkole prowadzi oddziały integracyjne.
16. Na każdy oddział integracyjny przysługują dwa etaty nauczyciela i jeden etat nauczyciela wspomagającego, natomiast  etat woźnej oraz pomocy nauczyciela przyznawane są zgodnie z obowiązującym arkuszem organizacji na dany rok szkolny.

 
 
Wprowadził Karwowska-Pękul Justyna (Przedszkola z Oddziałmi Integracyjnymi nr 291) 19-12-2012
Aktualizujący Karwowska-Pękul Justyna (Przedszkola z Oddziałmi Integracyjnymi nr 291) 19-12-2012
Zatwierdzający bzmw/ext.msobieszczanska 19-12-2012
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-12-2012
Liczba odwiedzin: 767
Rejestr zmian